غرفه بازیافت کانکس

1397/11/1  -1 بازدید کننده 

کارگاه مشارکت خانواده

1397/11/1  -1 بازدید کننده 

اموزش نقاشی.

1397/11/1  -1 بازدید کننده 

محله امامت، دیار مردمی خون گرم...

محله امامت یکی از محلات منطقه سیزده شهرداری تهران است که در ضلع شمالی آن قرار گرفته است.
این محله از شمال به منطقه هشت شهرداری، از جنوب به محلات شورا و حافظیه ، از شرق به محله شورا و از غرب به محلات نیروی هوایی و قاسم آباد منتهی می شود. ضلع جنوبی این محل به طور کامل در اختیار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
(شناسنامه محلات منطقه سیزده ، شهرداری منطقه سیزده)
معرفی بیشتر

شهدای محله امامت...

محله امامت در جنگ تحمیلی و قبل از آن، یکی از محله های شهید پرور منطقه 13 می باشد که با اعطای شهدای بسیاری دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کرده است.
این محله تاکنون با اعطای 24 شهید به دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، تقدیم 2 شهید در زمان انقلاب اسلامی، 1شهید امر به معروف و نهی از منکر، 2 شهید دانشجو و همچنین تقدیم 1 شهید مدافع حرم در سال 1382، یکی از پرافتخارترین محله های شهید پرور منطقه سیزده می باشد.
معرفی بیشتر

خانه های یازده گانه

برای آشنایی با خانه های محله امامت بر روی آیکون مورد نظر کلیک نمایید

خانه دانـش و پـژوهش

خانه دانـش و پـژوهش، از اركـان اجرايـي مديريت محله ميباشد كه پژوهشگر محله در آن فعاليت مينمايد و نيازهاي مطالعاتي و پژوهشـي، دانـش زنـدگي شـهري، الگوهـاي سـالم شـهروندي، مشاورههاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر يافتههـاي پژوهشـي را بـا انتشـار گزارشهاي پژوهشي و مقالههاي دانشي پاسـخ مـيگويـد و بسـتري لازم را براي هم فكري و همانديشيهاي نخبگان، اثرگذاران و ساكنان محله فـراهم ميآورد

خانه آموزشهاي شهروندي

خانه آموزشهاي شهروندي: خانـه آمـوزشهـاي شـهروندي از اركـان اجرايـي مديريت محلـه مـيباشـد كـه در جهـت نهادينـهسـازي مهـارتهـاي اجتمـاعي و توانمندسازي شهروندان در كسب مهارتهاي شـهروندي، مسـئوليتپـذيري، تفكـر منطقي و احترام به حقوق فـردي و كسـب صـفات مثبـت و ارزشهـاي اخلاقـي و انساني در قالب فعاليتهاي مشاركتي داوطلبانه آموزشي - ترويجي فعاليت ميكند.

خانه خانواده و سـبك زنـدگي

خانه خانواده و سـبك زنـدگي، از اركـان اجرايي مديريت محله ميباشد كه مشاوره و كمك به اجـراي برنامـههـاي حـوزه خانواده را مبتني بر سبك زندگي اسلامي – ايراني در سطح محلههاي شهر تهران بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي اداره كـل بـانوان شـهرداري تهـران و در قالـب فعاليتهاي مشاركتي داوطلبانه در بين دختران، بانوان و كليه اعضاي خانوادههـاي علاقهمند محلههاي شهر تهران را بر عهده دارد

خانه هنر و ادبيـات

خانه هنر و ادبيـات، از اركـان اجرايـي مـديريت محلـه ميباشد كه مشاوره و كمك به اجراي برنامه هاي هنري و ادبي محله محـور بـا تأكيد بر قابليتهاي مجموعه جشنوارههاي شمسه را بر اساس ضوابط ابلاغـي از سوي اداره كل فرهنگي شهرداري تهران و كشف استعدادها و امكان ظهـور آنان در قالب فعاليتهاي مشاركتي داوطلبانه بر عهده دارد.

خانه جهادو ايثـار

خانه جهادو ايثـار : جهـاد خانـه از اركـان اجرايـي مـديريت محلـ ه مي باشد، كه كمك و مشاوره به اجرا نهادينه و جهادي مديريت سازي و تـرويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين گفتمان حركت هـاي جهـادي را بـر اسـاس سوي از ابلاغي ضوابط فرهنگي كل اداره شهرداري تهران دارد عهده بر ..

خانه ورزش و تفريحات سالم

خانه ورزش و تفريحات سالم: خانه ورزش و تفريحات سـالم، از اركـان اجرايي مديريت محله ميباشد كه مشاوره و كمك به اجـراي برنامـههـا و توسـعه سختافزاري و نرمافزاري ورزش همگاني و تفريحات سالم را در سطح محله هـاي شهر تهران بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي سـازمان ورزش شـهرداري تهـران و افزايش مشاركتهاي اجتماعي و مردمي در اين حوزه بر عهده دارد.

خانه سلامت و محيط زيسـت

خانه سلامت و محيط زيسـت: خانـه سـلامت و محـيط زيسـت، از اركان اجرايي مديريت محله ميباشد كه در راسـتاي حسـاسسـازي و ارتقـاي سلامت سـاكنان محـلات و از طريـق جلـب مشـاركتهـاي مردمـي، توسـعه شبكه هاي اجتماعي و همكاري بينبخشي در سطح محلهاي فعاليت مينمايد.

خانه خدمات اجتماعي

خانه خدمات اجتماعي: خانـه خـدمات اجتمـاعي، از اركـان اجرايـي مديريت محله ميباشد كه مشاوره، كمك و ارائـه خـدمات اجتمـاعي، رفـاهي، مداخلات ضوابط ابلاغـي از سوي سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران و كشـف استعدادها و امكان ظهور آنان در قالب فعاليتهـاي مشـاركتي داوطلبانـه را بـر عهده دارد.
اجتماعي، كارآفريني و توانمندسازي به منظـور كـاهش آسـيبهـاي اجتماعي و ارتقاي كيفيت زندگي در سطح محله را بر اساس

خانه فناوری اطلاعات و فضای مجازی

شکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله است که در جهت ایجاد هم اندیشی مجازی، اخذ ایده های شهروندان به صورت سیستماتیک وگسترش فعالیت های فناوری اطلاعات ودر صدد تحقق شهر و شهروند الکترونیک راه اندازی شده است

خانه قرآن و عترت

خانه قرآن و عترت: خانه قرآن و عترت، از اركـان اجرايـي مـديريت محلـه ميباشد كه بر اساس حديث شريف ثقلين و در راستاي منويات و دغدغـه هـاي ديني و قرآني رهبر معظم انقلاب نسبت به توسعه و تـرويج فرهنـگ قرآنـي و سيره اهل بيت(ع) به اقدام نموده؛

خانه دوام و ايمني

خانه دوام و ايمني، از اركان اجرايي مديريت محله ميباشد كه مشاوره، آموزش و كمك به اجراي برنامههاي حوزه مديريت بحـران و آتشنشاني در محله را بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي شوراي سياستگذاري در قالب فعاليتهاي مشاركتي داوطلبانه بر عهده دارد.

صفحه کودکان

هر آنچه کودکان می خواهند ...

یکی از مهمترین دغدغه های والدین، جهت تربیت صحیح فرزندشان، آموزش مهارت های زبانی به آنان است. ...


صفحه بانوان

هر آنچه بانوان می خواهند...

خانواده بطور طبیعی بر فرد تقدم دارد و به لحاظ منطقی باید نسبت به تمام مؤلفه­ های زندگی اجتماعی درک­ پذیری و توضیح دهندگی بیشتری داشته باشد ...


صفحه سالمندان

هر آنچه سالمندان می خواهند...

آدمي در آغاز آفرينش ناتوان است و كم كم به رشد و تكامل مي رسد. آدمي در دوران جنيني و پس از تولد، راه رشد جسمي و رواني را مي پيمايد. ...


پوسترهای مناسبتی